(06 1) 369 2750 info@vasalatcentrum.com
Oldal kiválasztása

Adatkezelési Tájékoztató


Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi ügyfeleinket és a honlapon érdeklődőket tájékoztassuk, hogy társaságunk hogyan kezeli és tárolja az Önök által megadott személyes adatokat.


Előszó
Személyes adatok kezelése megfelel a Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és a személyes adatok védelméről 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásainak, a kapcsolódó adatvédelmi
szabályoknak. Adatkezelő a birtokába került személyes és érzékeny adatok védelmében biztosítja azokat az adatbiztonsági előírásokat amit a jogszabály számára meghatározott, valamint a betartáshoz szükséges technikai, és informatikai eszközöket.

Jelen Szabályzatban „Adatkezelő” alatt a Vasalat Centrum Kft-t és a társaság munkavállalóit értjük.
Adatkezelő önkéntes és szerződéses hozzájárulás jogán kezeli a személyes adatokat. Adatkezelő elkötelezett és kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek, melynek érdekében kidőlgozta az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait.
Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük jelezze felénk elektronikus levélben vagy telefonon.


Az Adatkezelő kizarólag a jogszabályokban meghatározott adatkezelési, feladataival összefüggő adatvédelmi követelményekért felelős.
A honlapon személyes adatkezelés nem történik.


Adatkezelő adatai:

Vasalat Centrum Kft.
Cégjegyzékszám:
01-09-360104
Adószám: 10921780-2-41
Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 13.
Ügyfélszolgálati telefonos elérhetőség: +06 1 369 2750
Elektronikus elérhetőség: info@vasalatcentrum.com
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhelyen történő, személyes adatkezelés tekintetében 


Telefonon és elektronikus levélben

Az adatkezelés célja Rendelés leadása
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése GDPR 6. cikk 1 pont  a) alpontja
A kezelt személyes adatok típusa Természetes személy néve,lakcíme, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, felhasználó által megadott egyéb adatok
A kezelt személyes adatok időtartama Rendelés leadásától számított 5 évig
A kezelt adatok tárolási módja Papír és elektronikus alapon

 

Megrendelés teljesítése

Az adatkezelés célja szerződéskötést megelőző azonosítás, szerződéskötés
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése GDPR 6. cikk 1pont b) alpontja szerint
A kezelt személyes adatok típusa Természetes személy néve, lakcíme, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, felhasználó által megadott egyéb adatok, szállítási cím, felhasználó által megadott egyéb adatok
A kezelt személyes adatok időtartama Rendelés leadásától számított 5 évig
A kezelt adatok tárolási módja Papír és elektronikus alapon

 

Hírlevél

Az adatkezelés célja Természetes személy néve, e-mail címe
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése GDPR 6. cikk 1pont a) alpontja szerint érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa Természetes személy neve és e-mail-címe
A kezelt személyes adatok időtartama a szolgaltatás végéig, amennyiben az érintett kéri adatai törlését /hírlevélről leiratkozik/ kérelme beérkezése után 3 munkanapot követően töröljük.
A kezelt adatok tárolási módja Elektronikusan

 

Társaságunk minden egyes hírlevél alján biztosítja Önnek az elektronikus leíratkozás lehetőségét.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja számla kiállítása
Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés 6. cikk 1pont c)

A kezelt személyes adatok típusa Természetes személy neve, lakcíme, adószáma.
A kezelt személyes adatok időtartama (a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése) 8 évig
A kezelt adatok tárolási módja Papír és elektronikus alapon

 

Számlák megőrzése

Az adatkezelés célja számla megőrzése
Az adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés 6. cikk 1 pont c)
A kezelt személyes adatok típusa Természetes személy néve, lakcíme, adószáma.
A kezelt személyes adatok időtartama (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése) a számla kiállításától számított 8 évig
A kezelt adatok tárolási módja Papír es elektronikus alapon

 

Vásárlók könyve

Az adatkezelés célja a vásárlónak bármilyen panasza van az üzletben vásárolt áruval kapcsolatban, azt a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel, írasban teheti meg.
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
A kezelt személyes adatok típusa dátum, időpont, név, cím,telefonszám
A kezelt személyes adatok időtartama Fgytv 17/A. § (7) bekezdese alapján 5 év.

 

Adatfeldolgozó

Kézbesítés szolgáltatások, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgaltató:

GLS Csomag küldő szolgálat
Az adatkezelés célja Csomagküldő el tudja érni, vagy értesíteni tudja a Megrendelőt a kiszállítással kapcsolatosan
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk 1 pont a) alpontja szerint
A kezelt személyes adatok típusa Természetes személy neve, lakcíme.
A kezelt személyes adatok időtartama a személyes adatokat tárolja és feldolgozza, de csak addig, amíg az adatfeldolgozás célja érvényben van.

 

Hol és hogyan tároljuk személyes adatait?

Személyes adat, amely az Adatkezelő birtokába jut. Korlátozott tárolhatoság elvét valljuk. Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában törtenik, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

Adatkezelő az Adatokat európai unios (EU-s) országokban tárolja, továbbá az adatokat EU-n kívűlre továbbítja. Ebben az esetben az Adatkezelő biztosítja, hogy az Adatok kizarólag olyan adatfeldolgozokhoz jutnak el, akik/ahol az unios szabályozásokat betartják a rendelet által előírt eszközök használatával. Az adatokat esetlegesen az EU-n kívül dolgozó munkatársak dolgozhatják fel, akiket Adatkezelő vagy a vállalkozási partnerek alkalmaznak.
Ezek a munkatársak többek között az Ön rendelésének teljesítésében, fizetési adatainak feldolgozásában és támogatási szolgáltatások nyújtásában vesznek reszt.


Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések és tájékoztatás

Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatait, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításara megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Jogok és jogérvényesítés:
Tájékoztatás kérhető az Adatkezelőtől, aki a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül a tájékoztatást igénylő rendelkezésére bocsátja. Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása a szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén.
A törlési kérelemnek Adatkezelő, annak beérkezését követően15 munkanapon belül eleget tesz. A törölt adatok helyreállítására nincs lehetőség.
A törlés nem vonatkozik a jogszabályokban (pl. számviteli törvény) alapján kötelezően előírt adatokra, azok a szükséges időtartamig megőrzésre kerülnek. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelés célja, amely a személyes adat törlését kizárta.

Panasz visszajelzések, reklamációk kezelése:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások vagy panaszok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja Jogos érdek
A kezelt személyes adatok típusa • Rendelési azonosítószám,
• a megrendelő néve, szállítasi címe,
• megrendelt termékek megnevezése, vételára
• megrendelés és panasz bejelentésének időpontja,
• panasz leírása,
• megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.
Az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztató szerint, továbbá elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok. GDPR 6. cikk (1) c) és 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről 6:157. §- 178. §
értelmében.

A helyesbítésről, a zárolásrál és a törlésről Adatkezelőt kuld a törlést kérő számára, továbbá Adatkezelő elindítja az adattörlési folyamatot mindazon vállalkozási partnerekkel, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára átadta. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés célja jogos érdeket nem sért.
Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntéséről tájékoztatást ad.
Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapításra kerül, az adatkezelés – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetésre, az adatok pedig zárolásra kerülnek. A döntessel kapcsolatos egyet nem értes esetén vagy a válaszadási határidő elmulasztása esetén a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjátol számított 30 napon belül jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, bírosághoz fordulhat.


Személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

– a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c),
– Jogorvoslatért a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

A Megrendelő jogai:

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek a GDPR és az Info tv. Előírásainak és a Tagország kapcsolódó adatvédelmi szabályainak. Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztatót.

Fogalom meghatározások:

1. „személyes adat”: azonosítótt vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely informació; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziologiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


2. „
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezás, tagolás, tárolas, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


3. „
az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;


4. „
nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;


5. „
adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
unios vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az unios vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


6. „
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő néveben személyes adatokat kezel;


7. „
az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvanítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


8. „
adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférét eredményezi;


9. „
vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.


10. „
felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;


11.„
releváns és megalapozott kifogás”: a döntestervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértettek-e, illetve hogy az Adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a
rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntestervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Union belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal és az alábbiakkal:

• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az info. szabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 1997. evi CLV. törvény – a fogyasztovedelemrol (Fgytv.);
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírkozlesről (Ejt.);
• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvit.);
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
• 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.)

További tájékoztatás:
Weblapunk az alábbi közösségi hálozatokhoz tartozó beépülő böngésző bővítményeket használja és azok adatvéldelmi irányadó elveit.
                                               https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a törvényi kereteken belül bármikor megváltoztassa, melyet időben közzé tesz.


Kelt: Budapest, 2018. május 26.